Skip to content

Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Best-Caravan Oy
Y-tunnus: 1824257-7
Osoite: Avainkierto 11
05840 Hyvinkää

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tuomas Salminen
040 648 4455
tuomas.salminen@bestcaravan.fi

3. Rekisterin nimi

Best-Caravan Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sekä voimassa olevan kansallisen lainsäädännön periaatteita noudattaen.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyperusteet ovat sopimus, suostumus ja oikeutettu etu.

Tietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen, yhteydenottoihin vastaamiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Sähköiseen suoramarkkinointiin tietoja käytetään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käyttämiseen sähköiseen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin, tai seuraamalla suoramarkkinointipostiin sisältyvää ohjeistusta.

Soitettaessa Best-Caravan Oy:lle, puhelut saatetaan nauhoittaa palvelun laadun kehittämiseksi ja mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:

Kaikki rekisteröidyt

– Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Suoramarkkinointilupa
– Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Lisäksi rekisterissä voidaan käsitellä tiettyjen rekisteröityjen osalta seuraavia tietoja:

Tilauksen tehneet asiakkaat

– Asiakasnumero
– Laskutusosoite
– Tilaushistoria ja tilaustiedot

Ajoneuvon ostaneet asiakkaat

– Sotu
– Kansallisuus
– Ammatti
– Työnantaja
– IBAN

Rahoitusasiakkaat

Rahoitusasiakkaiden tietoja ei tallenneta Best-Caravan Oy:n omiin rekistereihin, vaan Best-Caravan Oy ainoastaan käsittelee rahoitusasiakkaiden tietoja rahoitusyhtiön lukuun asiakkaan pyynnöstä.

Rahoitusasiakkaiden osalta Best-Caravan Oy ei myöskään vastaa kysymyksiin henkilötietojen käsittelystä rahoitusta haettaessa, vaan tietopyynnöt koskien näitä tietoja tulee osoittaa suoraan sille rahoituspalveluiden tarjoajalle, jolta rahoitusta on haettu. Mikäli tällaisia tietopyyntöjä kuitenkin osoitetaan Best-Caravan Oy:lle, välitetään ne säännönmukaisesti sille rahoituspalvelun tarjoajalle, jota tietopyyntö koskee.

Tietoja käsitellään vain tarpeellisessa laajuudessa tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti, eli kaikkien rekisteröityjen osalta kaikki edellä mainitut tiedot eivät tule käsitellyksi.

6. Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Best-Caravan Oy käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti huolellisuusperiaatetta noudattaen. Best-Caravan Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta, jonka mukaan tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se käsittelytarkoituksen vuoksi on tarpeen, ja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Rekisterinpitäjä hyödyntää toiminnassaan yleisesti liiketoiminnassa käytössä olevia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseen.
Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää oikeuksiaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla. Rekisterinpitäjällä voi kuitenkin tietosuoja-asetuksen nojalla olla oikeus olla toteuttamatta Rekisteröidyn pyyntöä. Perustelemme aina kantamme, mikäli päädymme tulokseen, ettei Rekisteröidyn pyyntöä voida toteuttaa.

Jäljempänä rekisteröidyn keskeisimmät oikeudet.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa (tarkastusoikeus) ja oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hänestä on tallennettu asiakas- ja markkinointirekisteriin.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen mukaiselle kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Tietojen oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen ja suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus;
– vaatia tiedon oikaisemista ja poistamista
– vaatia Rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa Rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön
– milloin tahansa vaatia suoramarkkinoinnin lopettamista
– milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Suostumus peruutetaan ilmoittamalla siitä sähköpostitse tässä selosteessa tarkoitetulle yhteyshenkilölle.
Kaikki rekisteröidyn pyynnöt ja vaatimukset tulee osoittaa tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröidyn pyyntöä ei voida toteuttaa, perustelee Rekisterinpitäjä sen aina rekisteröidylle.

8. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos tämä katsoo, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi ostotapahtuman yhteydessä, nettisivuilla olevilla lomakkeille, tai muilla tavoilla. Mikäli esimerkiksi arpajaislipukkeella olevia tietoja kerätään markkinointirekisteriin, pyydetään tähän aina erikseen suostumus rekisteröidyltä.

Lisäksi tietoja voidaan kerätä luotettavilta yhteistyökumppaneilta markkinointitarkoitusta varten. Tietoja voidaan myös päivittää hyödyntämällä luotettavia yhteistyökumppaneita, jotka varmistavat päivitettävien tietojen oikeellisuuden sopimuksen nojalla.

10. Tietojen luovutus

Best-Caravan Oy voi luovuttaa harkintansa perusteella asiakastietojaan käsiteltäväksi luotetuille yhteistyökumppaneilleen ja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Mikäli tällaisia tietoja luovutetaan kolmannen osapuolen käsiteltäväksi, varmistaa Best-Caravan Oy, että henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti. Tietoja luovutetaan käsiteltäväksi vain Rekisterinpitäjän lukuun, paitsi milloin luovutus perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen, tai se tapahtuu rekisteröidyn pyynnöstä.

Tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi ETA-alueen ulkopuolelle, mutta tällöin Rekisterinpitäjä varmistuu siitä, että käsittely perustuu EU:n komission määrittämiin ehtoihin.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä ja organisatorisilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain Rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, tai sellaiselle luotetulle kolmannelle taholle, joka käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun. Käyttöoikeuksia myönnetään vain sellaisille tahoille, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Kolmansien kanssa käsittelystä on sovittu kirjallisesti.

12. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käyttötarkoituksesta riippuen eri ajanjakso. Kuitenkin aina vähintään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittama minimisäilytysaika.
Asiakas- ja sopimussuhteeseen perustuvia henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.
Henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, tai tietoja ei enää tarvita siihen käsittelytarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin oikeutetun edun voidaan katsoa olevan voimassa, ellei rekisteröity kiellä henkilötietojensa käsittelyä tähän tarkoitukseen.

Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oman oikeusturvansa vuoksi oikeus poiketa edellä mainituista määräajoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia perustelua edellä mainituista määräajoista poikkeamiselle.

13. Tietojen antamisen pakollisuus

Henkilötietojen antaminen ja käsittely sopimusten solmimiseksi ja täyttämiseksi on osin pakollista, jotta pystymme solmimaan sopimuksia, täyttämään velvoitteemme ja toisaalta varmistamaan, että omat oikeutemme toteutuvat. Sen sijaan potentiaalisille asiakkaille tietojen antaminen on pitkälti vapaaehtoista.

Potentiaalisilta asiakkailta pyydämme verkkosivustollamme yleensä tietyt minimitiedot, joita tarvitsemme yhteydenottoja varten, kuten nimen, puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen sekä lyhyen kuvauksen asiakastarpeesta.

14. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Best-Caravan ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai automaattista päätöksentekoa.